fbpx

Privacyverklaring

Privacy-

verklaring

 1. De organisatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Volop Zorg B.V. gevestigd te Amersfoort, Algolweg 9, postcode 3821 BG, verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Volop Zorg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacy verklaring informeert Volop Zorg u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Van wie verzamelt VOLOP Zorg persoonsgegevens?

VOLOP Zorg verzamelt persoonsgegevens:

 • van bezoekers en gebruikers van de website
 • als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:

 • met jouw toestemming
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 1. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, deelnemers van klanten of andere personen

Volop Zorg verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst of detacheringsovereenkomst die Volop Zorg met u gesloten heeft. Verwerking geschiedt met name in de personeelsadministratie, verzuimregistratie, ICT-systemen en salarisadministratie. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Volop Zorg zijn als volgt:

 • contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
 • een juiste personeelsadministratie, loonadministratie en intern beheer voeren;
 • als werkgever te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de arbeidsrelatie, zoals het betalen van uw salaris, het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het bewerkstelligen van deelname aan een pensioenregeling en/of het afsluiten van de benodigde verzekeringen;
 • als werkgever te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen rondom verzuim en re-integratie, belastingbetaling, betaling van het juiste salaris, deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of met het oog op het kunnen aanvragen en verkrijgen van eventuele uitkeringen;
 • u toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Volop Zorg en zijn opdrachtgevers;
 • u te informeren over ontwikkelingen binnen Volop Zorg;
 • marketingdoeleinden;
 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

Volop Zorg verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Volop Zorg voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Volop Zorg contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

 1. Wanneer verzamelt VOLOP Zorg jouw persoonsgegevens?

VOLOP Zorg verzamelt jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • je onze websites bezoekt;
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je je inschrijft op onze vestiging;

en als VOLOP Zorg dit niet direct van jou heeft gekregen;

 • indien VOLOP Zorg persoonlijke informatie ontvangt van door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst.
 1. Met wie kan VOLOP Zorg jouw persoonsgegevens delen?

VOLOP Zorg kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van de VOLOP Zorg B.V. groep;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens VOLOP Zorg diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die VOLOP Zorg, op jouw verzoek, gegevens verstrekt of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie VOLOP Zorg gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens deelt in verband met dataportabiliteit;
 • pensioenfonds, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien VOLOP Zorg van mening is dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin VOLOP Zorg hiertoe wordt verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelt VOLOP Zorg jouw persoonsgegevens?”

 1. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG komen jou diverse rechten met betrekking tot je persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Volop Zorg niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Volop Zorg een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal Volop Zorg je informeren. Daarbij zal Volop Zorg aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Volop Zorg de reactietermijn van een maand verlengen. Volop Zorg zal in dat geval binnen één maand aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Volop Zorg, een klacht hebt over de wijze waarop Volop Zorg jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Je kan dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Beveiliging

VOLOP Zorg doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. VOLOP Zorg doet dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. VOLOP Zorg heeft daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is VOLOP Zorg met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

 1. Wijzigingen

VOLOP Zorg kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in November 2018.

 1. Bezoekers van de website

Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelt VOLOP Zorg van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

VOLOP Zorg verzamelt niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

VOLOP Zorg maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerkt VOLOP Zorg die gegevens die je aan ons verstrekt.

VOLOP Zorg vraagt jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

VOLOP Zorg verzamelt persoonsgegevens van jou, om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • je emails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
 1. Hoelang bewaart VOLOP Zorg jouw persoonsgegevens?

VOLOP Zorg bewaart jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat VOLOP Zorg de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk

VOLOP Zorg B.V.

VOLOP Zorg is opgericht door zorgverleners voor zorgverleners.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van flexibele zorgverleners.

Contact

Databankweg 26 , Amersfoort

033 285 72 46

info@volopzorg.nl